Skip to main content

Jak założyć farmę fotowoltaiczną i czy warto?

30 czerwiec 2024
Jak założyć farmę fotowoltaiczną i czy warto?

Rosnące zainteresowanie energią słoneczną sprawia, że na mapie energetycznej Polski pojawia się coraz więcej farm fotowoltaicznych - tuż obok licznych instalacji prywatnych. Ale czym dokładnie są owe farmy fotowoltaiczne i jak funkcjonują? Czy inwestycja w budowę własnej elektrowni słonecznej naprawdę się opłaca?

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farmy fotowoltaiczne, często nazywane również elektrowniami słonecznymi, to instalacje o dużej mocy i znacznej powierzchni, przeznaczone do komercyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Składają się z wielu paneli fotowoltaicznych rozlokowanych na rozległych obszarach. W zależności od skali produkcji, liczba modułów może sięgać nawet dziesiątek tysięcy.

Co można zyskać dzięki farmie fotowoltaicznej?

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to przede wszystkim znaczne oszczędności dla firm oraz miast. Redukcja kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej może sięgać dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki własnej produkcji energii, przedsiębiorstwa stają się mniej zależne od ciągle rosnących cen prądu, co pozwala na lepsze zarządzanie budżetem.

Co ważne, farmy fotowoltaiczne oferują również możliwość generowania dochodów poprzez sprzedaż nadwyżki wytworzonej energii do sieci energetycznej. To nie tylko dodatkowy zysk, ale także sposób na zwrot z inwestycji. Właściciele elektrowni słonecznych mogą nawet korzystać z różnorodnych programów wsparcia i taryf gwarantowanych, co dodatkowo zwiększa rentowność przedsięwzięcia.

Posiadanie własnej farmy fotowoltaicznej zapewnia też niezależność od zewnętrznych dostawców energii i chroni przed nieprzewidywalnymi podwyżkami cen. Dzięki temu firmy i miasta mogą szacować swoje wydatki energetyczne z większą pewnością oraz stabilnością, co jest kluczowe w długoterminowym planowaniu finansowym.

Co z ekologią?

Inwestycja w odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, to również krok w stronę ochrony środowiska. Zmniejszenie emisji CO2 i korzystanie z czystej energii sprzyja zrównoważonemu rozwojowi oraz pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi. Ponadto, firmy, które angażują się w proekologiczne inicjatywy, zyskują pozytywny wizerunek w oczach konsumentów. Kontrahenci coraz częściej doceniają przedsiębiorstwa, które mają na uwadze środowisko, co z kolei przyczynia się do wzrostu lojalności i atrakcyjności marki.

Czy warto założyć farmę fotowoltaiczną?

Farmy fotowoltaiczne to inwestycje w przyszłość, które oferują stabilność energetyczną i finansową na wiele lat. Dzięki długiej żywotności paneli oraz niskim kosztom utrzymania, inwestorzy mogą cieszyć się korzyściami przez dekady, co czyni fotowoltaikę jednym z najbardziej opłacalnych i trwałych rozwiązań energetycznych dostępnych na rynku.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Założenie farmy fotowoltaicznej to proces wymagający starannego przygotowania i analizy wielu kluczowych aspektów. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca. Idealna lokalizacja charakteryzuje się wysokim poziomem nasłonecznienia oraz lekko nachylonym terenem, co zapewnia optymalne warunki dla efektywnej pracy paneli. W większości przypadków konieczne będzie nabycie lub dzierżawa odpowiedniej działki. Ważne jest również, aby wybrany teren spełniał wymagania środowiskowe i był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub posiadał decyzję o warunkach zabudowy.

Dopiero po spełnieniu wszystkich formalności, takich jak wcześniej wspomniane uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę, można przystąpić do realizacji inwestycji.

Budowa farmy fotowoltaicznej: od czego zacząć?

Planując budowę farmy fotowoltaicznej, pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego gruntu. Aby pomieścić panele potrzebne do uzyskania mocy 1 MW, wymagany jest teren o powierzchni minimum 1,5 hektara i szerokości co najmniej 40 metrów. Kluczowe jest, aby działka była wolna od przeszkód, takich jak budynki czy drzewa, które mogłyby zasłaniać panele. Optymalnym rozwiązaniem jest teren nachylony na południe lub płaski, zapewniający maksymalną ekspozycję na promienie słoneczne.

Kryteria wyboru działki pod farmę fotowoltaiczną

Powierzchnia i wymiary:

  • Aby pomieścić odpowiednią liczbę paneli fotowoltaicznych, potrzebna jest działka o powierzchni co najmniej 1,5 hektara i szerokości minimum 40 metrów.

Ukształtowanie terenu:

  • Najlepsze warunki zapewnia działka nachylona na południe lub płaska, która maksymalizuje nasłonecznienie i wydajność paneli.

Dostępność i lokalizacja:

  • Ważny jest bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej, ułatwiający transport i proces budowy. Ponadto, bliskość linii średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych GPZ jest kluczowa dla łatwego podłączenia farmy do sieci energetycznej.

Brak przeszkód i zacienień:

  • Działka nie powinna być zasłonięta przez budynki, drzewa czy inne obiekty, które mogłyby powodować zacienienie i obniżać efektywność paneli.

Klasa gruntu:

Preferowane są grunty klasy IV, V oraz VI, czyli gleby orne, łąki i pastwiska średniej i słabej jakości. Wyższe klasy gleb są zazwyczaj przeznaczone do działalności rolniczej.

Ochrona przyrody:

  • Działka nie może znajdować się na obszarach objętych ochroną przyrody, w tym programem Natura 2000. Nie mogą to być też parki narodowe czy krajobrazowe. Tereny te mogą znacznie wydłużyć procedury administracyjne i nałożyć dodatkowe obowiązki na inwestora.

Budowa farmy fotowoltaicznej: formalności w pigułce

Budowa farmy fotowoltaicznej to proces wymagający spełnienia szeregu formalności, które zapewniają legalność i zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami. Poniżej przedstawiamy listę kluczowych kroków, które należy podjąć, aby pomyślnie przeprowadzić ten proces.

Umowa dzierżawy

Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy dzierżawy z właścicielem gruntu. Umowa ta jest zazwyczaj podpisywana na okres 29 lat, co odpowiada okresowi gwarancji na sprawność modułów fotowoltaicznych. Taki długi czas dzierżawy chroni właściciela gruntu przed zasiedzeniem oraz zapewnia stabilność inwestycji.

Decyzja środowiskowa

Kolejnym etapem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Wymaga to przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Decyzja środowiskowa jest niezbędna, aby potwierdzić, że budowa farmy fotowoltaicznej nie spowoduje negatywnych skutków dla otoczenia, takich jak zanieczyszczenie czy degradacja terenów zielonych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Niezwykle ważnym krokiem jest sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jeśli MPZP nie przewiduje możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na wybranym terenie, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Ta decyzja określi, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby możliwe było zrealizowanie inwestycji na danym obszarze.

Warunki przyłączenia do sieci

Uzyskanie warunków przyłączenia farmy do sieci energetycznej to kolejny kluczowy etap. Wymaga to skontaktowania się z odpowiednim operatorem sieci energetycznej, który określi techniczne wymagania i możliwości podłączenia farmy do sieci. Bez tego kroku niemożliwe byłoby skuteczne wprowadzenie wyprodukowanej energii do ogólnodostępnej sieci energetycznej.

Pozwolenie na budowę

Ostatecznym krokiem w procesie formalności jest uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Aby to osiągnąć, należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym decyzję środowiskową, warunki przyłączenia do sieci oraz potwierdzenie zgodności inwestycji z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę jest formalnym dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia prac budowlanych.

Ile kosztuje budowa farmy fotowoltaicznej?

Przeciętny koszt budowy farmy o mocy nieprzekraczającej jednego megawata wynosi od 3 do 4 milionów złotych. Warto jednak zauważyć, że wraz ze wzrostem skali inwestycji, koszty te mogą maleć w przeliczeniu na jednostkę mocy, dzięki efektowi skali.

Inwestorzy mogą również skorzystać z dostępnych programów dofinansowania i dotacji, które mogą znacząco zredukować koszty początkowe budowy farmy fotowoltaicznej. Programy te, zarówno krajowe, jak i europejskie, oferują wsparcie finansowe zwiększające opłacalność inwestycji. Dzięki temu, nawet wysokie koszty początkowe mogą zostać zredukowane, czyniąc budowę farmy fotowoltaicznej bardziej rentowną.

Budowa farmy fotowoltaicznej: ile trwa?

Budowa farmy fotowoltaicznej to proces, który zazwyczaj trwa pomiędzy 1,5 a 2,5 roku. Najwięcej czasu zajmują formalności związane z uzyskaniem pozwoleń, zgód i spełnieniem wymogów prawnych - okres ten może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Po załatwieniu wszystkich niezbędnych dokumentów, proces przygotowania terenu i montażu paneli słonecznych oraz infrastruktury towarzyszącej jest stosunkowo szybki: może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Ten etap obejmuje instalację modułów, inwerterów, systemów okablowania oraz podłączenie do sieci energetycznej.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną mimo, że wymaga czasu i cierpliwości, przynosi długoterminowe korzyści. Po okresie zwrotu, który zazwyczaj trwa kilka lat, farma generuje stały i stabilny dochód pasywny. Dodatkowo, korzystanie z energii słonecznej przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, co pozytywnie oddziałuje na środowisko. Inwestycja ta, poza korzyściami finansowymi, wspiera zatem również zrównoważony rozwój i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Ile można zarobić na farmie fotowoltaicznej?

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną może przynieść znaczące zyski, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące ceny energii elektrycznej i zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii. Przyjmując, że farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp wyprodukuje w ciągu roku około 1 000 MWh energii, przy średniej cenie sprzedaży prądu wynoszącej 375 zł/MWh, roczny przychód może wynieść ponad 370 tysięcy złotych.

Koszty eksploatacyjne farmy fotowoltaicznej, takie jak konserwacja, monitorowanie, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki, wynoszą zazwyczaj między 50 a 70 tysięcy złotych rocznie. Po odliczeniu tych kwot, roczny zysk netto wyniesie około 300 tysięcy złotych. Są to oczywiście wartości szacunkowe, które mogą się różnić w zależności od specyfiki konkretnego projektu oraz zmienności cen energii.

Zakładając, że całkowity koszt budowy farmy wynosi od 3 do 4 milionów złotych, okres zwrotu inwestycji będzie trwać około 9-10 lat. Po tym czasie farma generuje już wyłącznie zyski. W perspektywie 15 lat od zakończenia okresu zwrotu, łączne przychody mogą osiągnąć nawet 3 miliony złotych, co czyni farmę fotowoltaiczną bardzo opłacalnym przedsięwzięciem.

Dofinansowania na farmę fotowoltaiczną

Farmy fotowoltaiczne, ze względu na swoją opłacalność i ekologiczne zalety, mogą korzystać z licznych źródeł finansowania. Jednym z kluczowych źródeł wsparcia są fundusze unijne na lata 2021-2027, które przewidują dofinansowania dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym fotowoltaiką. Te środki mają na celu promowanie rozwoju zrównoważonej energetyki i wspieranie transformacji energetycznej w Europie.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego Polska może uzyskać aż 2 miliardy złotych na wsparcie inwestycji proekologicznych. Również Krajowy Plan Odbudowy przewiduje znaczne środki na projekty energetyczne – łącznie 24 miliardy euro na dotacje i 35 miliardów euro w formie pożyczek, z których aż do 60% może trafić na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Warto również zwrócić uwagę na program Energia Plus, prowadzony przez NFOŚiGW. Program ten, mający na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, oferuje preferencyjne pożyczki z oprocentowaniem już od 1,5% w skali roku na okres 15 lat. Pożyczki te mogą wynosić od 0,5 miliona złotych do 300 milionów złotych, a łączny budżet programu wynosi 4 miliardy złotych, z czego 50 milionów przeznaczono na dotacje. Dodatkowo, w razie potrzeby, inwestorzy mogą rozważyć kredyty bankowe, które są chętnie udzielane przez instytucje finansowe takie jak BNP Paribas czy BOŚ Bank, ze względu na wysoką opłacalność inwestycji w farmy fotowoltaiczne.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną i czy warto?

Budowa farmy fotowoltaicznej to inwestycja, która niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim farmy fotowoltaiczne wykorzystują odnawialne źródła energii, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i redukcji emisji szkodliwych gazów. Ponadto, sprzedaż wyprodukowanego prądu do sieci może generować znaczne zyski, które przewyższają koszty eksploatacyjne, czyniąc takie przedsięwzięcie atrakcyjnym pod względem finansowym.

Jednakże, budowa farmy fotowoltaicznej wymaga starannego rozważenia kilku kwestii. Należy wziąć pod uwagę potencjalne oddziaływanie na lokalną florę i faunę oraz wpływ na krajobraz. Warto wybierać tereny, które nie są siedliskiem rzadkich gatunków roślin czy zwierząt, aby minimalizować negatywne skutki ekologiczne. W kontekście szkodliwości dla ludzi często porusza się temat promieniowania, jednak badania wykazują, że poziom promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez farmy fotowoltaiczne mieści się w bezpiecznych normach i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Podsumowując, założenie farmy fotowoltaicznej to nie tylko krok w stronę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ale także opłacalna inwestycja finansowa. Przy odpowiednim planowaniu i wyborze lokalizacji, farma fotowoltaiczna może przynosić korzyści zarówno dla inwestora, jak i dla społeczeństwa, przyczyniając się do budowy czystszej i bardziej stabilnej przyszłości energetycznej.