Skip to main content

Jak głośna jest powietrzna pompa ciepła? | Badania w UK

22 grudzień 2023
Jak głośna jest powietrzna pompa ciepła? | Badania w UK

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby zmniejszenia emisji CO2, powietrzne pompy ciepła (PPC) zyskują na popularności jako efektywna i zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych systemów ogrzewania. W Wielkiej Brytanii, gdzie rząd stawia na "zieloną rewolucję" w sektorze mieszkalnym, technologia ta coraz częściej staje się wyborem zarówno dla nowych, jak i modernizowanych domów. Pomimo ich wielu zalet, istnieje jednak pewien aspekt, który może wpływać na decyzje konsumentów i komfort życia w ich sąsiedztwie - poziom hałasu generowanego przez te urządzenia.

Badanie poziomu hałasu pompy ciepła

W odpowiedzi na rosnącą popularność powietrznych pomp ciepła (ASHP) jako ekologicznego rozwiązania w ogrzewaniu domowym, rząd Wielkiej Brytanii podjął kroki w celu zrozumienia i oceny ich wpływu akustycznego na otoczenie. W centrum zainteresowania rządowego projektu badawczego, zainicjowanego przez Brytyjski Departament Bezpieczeństwa Energetycznego i Net Zero w 2023 roku, znalazła się głośność pracy tych urządzeń. Celem było ocenienie, czy obecne wytyczne i przepisy dotyczące instalacji ASHP są adekwatne i czy sprzyjają ich szerszemu wdrażaniu w kontekście miejskim i podmiejskim.

Celem tych działań było jednak nie tylko zrozumienie, jak głośne są powietrzne pompy ciepła w rzeczywistości, ale także ocena, czy istniejące przepisy są wystarczające do zapewnienia komfortu akustycznego mieszkańcom Wielkiej Brytanii.

Głośność ASHP: Wyniki badań

Badania przeprowadzone przez Brytyjski Departament Bezpieczeństwa Energetycznego i Net Zero dostarczyły istotnych wniosków na temat głośności powietrznych pomp ciepła (ASHP) i ich wpływu na otoczenie. Wyniki analiz wykazały, że problem hałasu generowanego przez ASHP dotyczył mniejszości konsumentów uczestniczących w badaniu. Skargi na hałas były rzadkie i zwykle wiązały się z niewłaściwą instalacją lub zbyt bliskim montażem pomp do sąsiednich nieruchomości.

Wyzwanie dla producentów pomp ciepła

Aktualnie stosowany limit głośności wynoszący 42 decybele, mierzony w sąsiadujących nieruchomościach, został zidentyfikowany jako potencjalna bariera w rozwoju rynku ASHP, szczególnie w obszarach gęstej zabudowy, takich jak bloki mieszkalne czy domy szeregowe. Producentów pomp ciepła uczestniczących w badaniu zaniepokoił fakt, że niski poziom hałasu ich produktów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe konsumentów, a dla wielu z nich stał się nawet priorytetowym aspektem.

Mimo to, lokalne władze i organizacje branżowe wyraziły opór przed podniesieniem dopuszczalnego limitu głośności ASHP. Obawy te były związane z potencjalnym wzrostem liczby skarg, które musiałyby być rozpatrywane przez te instytucje.

Badanie ujawniło również, że pomiary mocy akustycznej dokonywane przez producentów ASHP mogą różnić się od tych przeprowadzonych na miejscu instalacji. Różnice te wynikają z odmiennych poziomów dźwięku tła oraz z faktu, że obecnie przyjęta metodologia pomiaru nie uwzględnia specyficznych cech akustycznych ASHP, takich jak barwa dźwięku, która również może negatywnie wpływać na postrzegany poziom hałasu.

Kolejnym wyzwaniem, na które zwrócono uwagę, jest brak efektywnych mechanizmów do mierzenia skumulowanego dźwięku wielu ASHP zainstalowanych na jednym obszarze. Obecne metody pomiarowe, oparte na zasadzie „nieruchomość po nieruchomości”, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty wpływ tych urządzeń na środowisko akustyczne.

Te wnioski mają znaczenie dla dalszego rozwoju rynku ASHP oraz dla ewolucji przepisów i wytycznych dotyczących ich instalacji. Uwzględnienie tych wyników w przyszłej regulacji może przyczynić się do bardziej zrównoważonej i akceptowalnej ekspansji tej technologii ogrzewania w środowiskach mieszkalnych.

Optymizm mieszkańców UK

W ramach badania na temat wpływu powietrznych pomp ciepła (ASHP) na środowisko akustyczne, producenci i instalatorzy urządzeń przyznali, że większe modele pomp ciepła zazwyczaj generują mniej hałasu. Niemniej jednak, ich wykorzystanie może napotkać ograniczenia związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozmiarów i zajmowanej powierzchni przez te urządzenia. Dla producentów, konieczność stosowania narzędzi kontroli hałasu może wiązać się z dodatkowymi kosztami, co budzi obawy, zwłaszcza w kontekście możliwości przeniesienia części tych wydatków na klientów.

Jednakże, niepokój branży został zrównoważony przez pozytywne wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców sąsiadujących z nieruchomościami, gdzie zainstalowano ASHP. Ankietowani zazwyczaj nie zauważali emisji dźwięku z pomp ciepła. Tylko niewielka część respondentów stwierdziła, że słyszy pracę pomp ciepła u sąsiadów w swoich domach. Ci, którzy doświadczali regularnego hałasu z ASHP, opisywali go jako niski szum lub dudnienie, co sugeruje, że nie stanowiło to znaczącego zakłócenia.

Dodatkowo, producenci zwrócili uwagę na fakt, że cykl rozwojowy ASHP trwa zwykle 3-5 lat. Oznacza to, że istotne zmiany regulacyjne mogą być trudne do szybkiego wdrożenia, co stanowi wyzwanie dla branży w kontekście adaptacji do nowych wymogów dotyczących hałasu.

Mimo tych wyzwań, ogólne wnioski z badania sugerują optymistyczny obraz. Większość mieszkańców UK, mieszkających w pobliżu instalacji ASHP, nie odczuwa znaczących niedogodności związanych z hałasem. Te wyniki mogą zatem zachęcać do dalszego rozwoju i wdrażania technologii ASHP, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb środowiskowych i akustycznych mieszkańców.

Szykują się zmiany w przepisach?

W świetle zebranych informacji i wyników badań dotyczących powietrznych pomp ciepła (ASHP), rząd Wielkiej Brytanii rozważa możliwość wprowadzenia zmian w przepisach i wytycznych. Te zmiany mogą dotyczyć aspektów takich jak emisja dźwięku, wymiary i lokalizacja jednostek ASHP. Celem jest dostosowanie istniejących regulacji do współczesnych potrzeb i standardów technologicznych, zachowując równowagę między rozwojem zrównoważonej energetyki, a zapewnieniem komfortu mieszkańcom.

Potencjalne zmiany, na które wskazuje raport, obejmują między innymi możliwość zezwolenia na zwiększenie fizycznej objętości zewnętrznych jednostek ASHP. Taki krok mógłby umożliwić producentom tworzenie bardziej wydajnych i cichszych modeli, które będą lepiej dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Ponadto, wskazuje się na konieczność opracowania bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk instalacji. Zalecenia te mogą dotyczyć orientacji, lokalizacji oraz sposobów minimalizacji wpływu powierzchni odbijających dźwięk, co może znacząco wpłynąć na zmniejszenie hałasu emitowanego przez urządzenia.

Rząd rozważa również rewizję obowiązującego wymogu, zgodnie z którym wszystkie części ASHP muszą znajdować się co najmniej metr od granicy nieruchomości. Ta zmiana miałaby na celu ułatwienie instalacji ASHP w bardziej zróżnicowanych kontekstach miejskich i podmiejskich, gdzie przestrzeń jest często ograniczona.

Podsumowując, zebrane dane i wyniki badań stanowią podstawę do przemyślanych decyzji regulacyjnych. Zmiany w przepisach mogą być krokiem naprzód w dążeniu do osiągnięcia celów związanych z Net Zero, jednocześnie dbając o to, aby technologia ASHP była zarówno efektywna, jak i przyjazna dla środowiska oraz użytkowników.