Skip to main content

Program Ciepłe Mieszkanie 2023 | Trwa nabór wniosków

10 listopad 2023
Program Ciepłe Mieszkanie 2023 | Trwa nabór wniosków

29 września 2023 roku rozpoczęła się druga edycja programu "Ciepłe Mieszkanie", oferującego wsparcie w realizacji projektów termomodernizacyjnych dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Na całą inicjatywę przewidziano budżet w wysokości 1,75 miliarda złotych. Okres, w którym można realizować koszty kwalifikujące się do dofinansowania, wyznaczono do końca 2025 roku. Z kolei proces wypłacania przyznanych funduszy będzie trwał 12 miesięcy dłużej, do 31 grudnia 2026 roku.


Spis treści:

1. O co chodzi w programie Ciepłe Mieszkanie?
2. Kto może zostać beneficjentem programu Ciepłe Mieszkanie?
3. Ciepłe Mieszkanie 2023 | Na co przysługuje dofinansowanie?
    3.1 Co oferuje program?
4. Jaka wysokość dotacji?
    4.1 Dofinansowania dla osób indywidualnych
    4.2 Dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych
5. Wnioski do programu Ciepłe Mieszkanie
6. Ciepłe Mieszkanie | Porównanie I i II edycji programu

 O co chodzi w programie Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie, jako kontynuacja inicjatywy "Czyste Powietrze", rozszerza zakres wsparcia finansowego na właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Celem projektu jest promowanie działań termomodernizacyjnych, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej obiektów i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Beneficjenci programu mają możliwość uzyskania finansowego wsparcia na różnorodne prace, takie jak nowa izolacja termiczna, wymiana systemów grzewczych czy modernizacja instalacji, co przekłada się na zwiększenie komfortu mieszkańców oraz redukcję kosztów eksploatacji budynków.

Dodatkowo, Ciepłe Mieszkanie wspiera tworzenie zdrowszego środowiska miejskiego, poprzez ograniczenie zużycia energii i emisji CO2. Skupia się na ułatwieniu dostępu do nowoczesnych technologii i rozwiązań ekologicznych dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki temu, program ten nie tylko przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, ale również stymuluje rozwój zrównoważonych praktyk budowlanych i remontowych na rynku nieruchomości. Mówiąc wprost, inicjatywa ta, poprzez swoje skuteczne działania, dąży do tworzenia bardziej zielonych i energooszczędnych przestrzeni mieszkaniowych.

 Kto może zostać beneficjentem programu Ciepłe Mieszkanie?

W ramach omawianego projektu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki do swoich wojewódzkich oddziałów (WFOŚiGW). Następnie, WFOŚiGW zawierają porozumienia z zainteresowanymi gminami, które z kolei ogłaszają proces składania wniosków wśród mieszkańców, będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia. Tak więc kto konkretnie może otrzymać pieniądze z programu Ciepłe Mieszkanie?

 • Osoby prywatne.
 • Osoby wynajmujące mieszkania należące do gminy (tzw. mieszkania komunalne).
 • Małe wspólnoty mieszkaniowe, dysponujące ilością od trzech do siedmiu mieszkań.
 • Posiadacze mieszkań w budynkach wielorodzinnych na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego.

Ciepłe Mieszkanie 2023 | Na co przysługuje dofinansowanie?

Program Ciepłe Mieszkanie, zapewnia dofinansowanie na działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, które przynależą do obiektów wielorodzinnych. W ramach projektu, beneficjenci mogą wykorzystać otrzymane środki na szereg różnych inwestycji, które obejmują:

 • Usuwanie starych, mało efektywnych systemów grzewczych i zakup nowoczesnych rozwiązań, takich jak:
  -Gazowe kotły kondensacyjne;
  -Kotły na pellet spełniające wyższe standardy;
  -Pompy ciepła typu powietrze-powietrze lub powietrze-woda;
  -Elektryczne systemy grzewcze (inne niż pompy ciepła).
 • Podłączanie mieszkania do centralnego, efektywnego źródła ciepła.
 • Modernizację systemów centralnego ogrzewania (CO) i podgrzewania wody użytkowej (CWU).
 • Instalowanie mechanicznych systemów wentylacyjnych z rekuperacją.
 • Wymianę okien i drzwi na modele energooszczędne.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymienionych inwestycji.

Co oferuje program Ciepłe Mieszkanie?

W ramach wsparcia, wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość nie tylko wymienić nieefektywne systemy grzewcze, instalacje centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody użytkowej (CWU), czy też zainstalować mechaniczną wentylację z rekuperacją, ale również mogą skorzystać z dofinansowania na izolację ścian, wymianę okien, drzwi oraz bram garażowych. Co więcej, Ciepłe Mieszkanie umożliwia finansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji, która powinna zawierać audyt energetyczny, ekspertyzy oraz kompletny projekt systemu.

Dla osób prywatnych, program koncentruje się głównie na wymianie starych systemów ogrzewania lub podłączeniu mieszkań do bardziej efektywnego źródła ciepła w budynku. Po spełnieniu tych warunków, beneficjenci mogą również uzyskać wsparcie na instalację systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, a także na opracowanie dokumentacji projektowej.

Jaka wysokość dotacji? | Program Ciepłe Mieszkanie

Program "Ciepłe Mieszkanie" oferuje zróżnicowane wysokości dofinansowania, które są dostosowane do poziomu dochodów beneficjentów, a także zapewnia specjalne warunki dla gmin, które borykają się z największymi problemami zanieczyszczenia.

Inicjatywa ta została podzielona na cztery części: trzy z nich są dedykowane osobom indywidualnym, a jedna skierowana jest specjalnie do wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowania dla osób indywidualnych

Indywidualni beneficjenci, których roczne dochody nie przekraczają 135 tysięcy złotych, mogą liczyć na dofinansowanie do 16,5 tysiąca złotych, co odpowiada maksymalnie 30% kwalifikowalnych kosztów związanych z jednym lokalem mieszkalnym. W sytuacji, gdy mieszkanie znajduje się w gminach zmagających się z poważnym zanieczyszczeniem, możliwe jest otrzymanie zwiększonej kwoty dofinansowania - do 19 tysięcy złotych, co może stanowić maksymalnie 35% kwalifikowanych wydatków.

Dla gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2651 złotych (w przypadku gospodarstw jednoosobowych) lub 1894 złotych (dla gospodarstw wieloosobowych), przewidziano możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 27,5 tysiąca złotych (maksymalnie 60% kwalifikowanych wydatków). Natomiast, jeżeli gospodarstwo znajduje się w obszarze gmin szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniem, kwota dofinansowania może wzrosnąć do 29,5 tysiąca złotych, co odpowiada maks. 65% kwalifikowanych kosztów związanych z inwestycją.

Osoby uprawnione do otrzymywania zasiłków stałych, rodzinnych, okresowych czy opiekuńczych, a także te zamieszkujące gospodarstwa o ograniczonych dochodach – gdzie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1526 złotych dla gospodarstw jednoosobowych i 1090 złotych dla gospodarstw wieloosobowych – kwalifikują się do najwyższego poziomu dofinansowania. W tej kategorii, beneficjenci mogą otrzymać dotację w wysokości do 41 tysięcy złotych, co stanowi maksymalnie 90% kwalifikowanych kosztów. Dodatkowo, dla mieszkań położonych w gminach o wysokim poziomie zanieczyszczenia, możliwe jest uzyskanie wsparcia do 43,9 tysiąca złotych, mogącego pokryć maksymalnie 95% kwalifikowanych wydatków.

Dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość uzyskania dotacji mogących pokryć do 60% kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu. Szczegółowe kwoty wyglądają następująco:

 • Maksymalnie 150 tysięcy złotych w przypadku realizacji samych prac termomodernizacyjnych, bez zmiany systemu ogrzewania.
 • Do 350 tysięcy złotych, gdy projekt obejmuje kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą źródła ciepła.
 • Do 360 tysięcy złotych, jeżeli inwestycja zawiera także montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej; kwota ta wzrasta do 375 tysięcy złotych, gdy w projekcie przewidziano zastosowanie pompy ciepła.

Wnioski do programu Ciepłe Mieszkanie 2023

W ramach Ciepłego Mieszkania, właściciele lokali nie będą bezpośrednio aplikować o dotacje do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, które odpowiadają za zarządzanie programem. To gminy będą ubiegać się o środki z wojewódzkich funduszy, a po uzyskaniu wsparcia uruchomią lokalne programy pomocowe dla swoich mieszkańców. Wówczas właściciele mieszkań uzyskają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w swoim urzędzie gminy.

Informacje o terminach składania wniosków przez końcowych beneficjentów, czyli właścicieli mieszkań, będą podawane przez gminy. Wiadomości te powinny zostać udostępnione na stronach internetowych gmin, aby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać i odpowiednio na nie zareagować.

 Ciepłe Mieszkanie | Porównanie I i II edycji programu

Pierwsza edycja programu Ciepłe Mieszkanie miała miejsce w okresie od 21 lipca do 31 grudnia 2022 roku, z budżetem wynoszącym 1,4 miliarda złotych. W jej trakcie zawarto 374 umowy z różnymi gminami, na sumę przekraczającą 746 milionów złotych, co umożliwiło przeprowadzenie termomodernizacji w ponad 33,5 tysiąca lokali mieszkalnych.

W drugiej odsłonie programu wprowadzono szereg istotnych zmian. Rozszerzono zakres grup beneficjentów, włączając do nich najemców lokali komunalnych oraz małe wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto, zwiększono dopuszczalne progi dochodowe oraz maksymalne sumy dotacji. Dostosowano także kwalifikowane koszty do bieżących cen rynkowych.